TYTUŁ OPERACJI: „MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO W BRONOWIE”

BENEFICJENT: UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ROTUZ-BRONÓW”

CEL OPERACJI: POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY
REKREACYJNEJ NA OBSZARZE LSR POPRZEZ MODERNIZACJĘ OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA

PIŁKARSKIEGO W BRONOWIE
KWOTA DOFINANSOWANIA: 39 238,00 ZŁ

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii
rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności
terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, z wyłączeniem
projektów grantowych.